× ثبت نام ورود Upload Make Money

جدول درآمد هر 1000 دانلود بر اساس حجم فایل و کشور

سایز فایل / گروه 10-50 MB 50-100 MB 100-500 MB 500-1024 MB 1024-2048 MB 2048-* MB
A گروه $1$1.5$2$3$4$6
B گروه $0$0$0.5$1$1.5$3
C گروه $0$0$0.5$1$1.5$3
D گروه $0$0$0.5$1$1.5$3

کشورهای دانلود کننده هر گروه
A گروه
Iran
C گروه
United States, United Kingdom
B گروه
Germany, France, Canada
D گروه
Other countries